Αριθμός Ατόμων που Υπέστησαν Λοίμωξη HIV στην Ελλάδα
κατά το 2000 κατά Κατηγορία Μετάδοσης και κατά Φύλο
πίνακας