Συνολικός Αριθμός Ατόμων που Υπέστησαν Λοίμωξη HIV
στην Ελλάδα ανά Έτος Διάγνωσης και κατά Φύλο
πίνακας