Σχηματική Παράσταση της Έννοιας και του Περιεχομένου της "Μεθοδολογίας"