Στοιχεία για τον HIV και το AIDS κατά το 2000

Πηγή: UNAIDS/WHO. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
AIDS epidemic update: December 2000, p. 24.