Συνολικός αριθμός ανθρώπων που υπολογίζεται ότι ζούσαν
με HIV/AIDS μέχρι το τέλος του 2000

Πηγή: UNAIDS/WHO. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
AIDS epidemic update: December 2000, p. 26.