Συνολικός αριθμός ατόμων που υπέστησαν λοίμωξη HIV στη διάρκεια του 2000

Πηγή: UNAIDS/WHO. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
AIDS epidemic update: December 2000, p. 25.